Biogramy Postaci Historycznych

https://biogramy.ipn.gov.pl/bio/wszystkie-biogramy/ksiadz-jerzy-popieluszk/proces-beatyfikacyjny/108740,Meczennik-prawdy.html
13.04.2024, 18:26

Męczennik prawdy

Zaraz po śmierci księdza Jerzego Popiełuszki wśród wiernych zaczęło narastać przekonanie, że był męczennikiem.

Męczennikiem prawdy, ponieważ zginął z powodu wyznawanej wiary w Jezusa Chrystusa. Swoim życiem głosił nie tylko prawdę o złu, które się działo w Polsce, ale przede wszystkim świadczył o zbawczej roli Jezusa Chrystusa, który powiedział o sobie, że jest prawdą (J 14,6), której poznanie wyzwala (J 8,32). Takiego wyzwolenia ksiądz Jerzy pragnął dla swoich wiernych i dla Polski.

Śmierć z ręki wrogów Ewangelii jest uznawana w Kościele za najdoskonalszy sposób okazania przywiązania do Chrystusa: zmazuje grzechy i otwiera drogę do nieba. Męczennicy od początków chrześcijaństwa otaczani byli wielką czcią i obok tzw. świętych wyznawców (ludzi, którzy odznaczali się heroicznością cnót chrześcijańskich, choć nie ponieśli męczeńskiej śmierci) stawiani za wzór do naśladowania. Wierzono, że ich modlitwy mogą skutecznie wypraszać specjalne łaski u Boga. Z czasem ogłoszenie kogoś świętym i, co za tym idzie,

dopuszczenie do publicznego kultu, stawało się coraz bardziej złożoną procedurą, aż przyjęło formę dzisiejszego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego. Po procesie beatyfikacyjnym kandydat na ołtarze, zwany sługą bożym, zostaje ogłoszony błogosławionym i jest publicznie czczony w kościele lokalnym. Proces kanonizacyjny nadaje tytuł świętego i przyjmuje do kanonu świętych całego Kościoła powszechnego.

Już kilka dni po pogrzebie księdza Jerzego do prymasa Polski księdza kardynała Józefa Glempa,zaczęły napływać prośby o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Według kościelnych przepisów proces nie może rozpocząć się wcześniej niż pięć lat po śmierci. W tym czasie ma się potwierdzić rozwój prywatnego kultu zmarłego. Sytuacja polityczna w Polsce sprawiła, że proces na etapie diecezjalnym nie rozpoczął się zaraz po upływie tego normalnego, przewidzianego prawem okresu.

Dopiero w roku 1995 została powołana Komisja do spraw Przygotowania Procesu Beatyfikacyjnego ks. Jerzego Popiełuszki, a dwa lata później rozpoczął się etap diecezjalny, który miał za zadanie ustalić, czy ksiądz Jerzy poniósł rzeczywiście męczeńską śmierć za wiarę i czy mordercy byli motywowani wrogością do Chrystusa. Ponadto w czasie procesu analizowano nauczanie ks. Jerzego. Badano, czy nie było w nim sprzeczności z nauką Kościoła oraz czy sługa boży swoim życiem potwierdzał to, czego nauczał.

Na drugim, tzw. rzymskim, etapie procesu beatyfikacyjnego przetłumaczone na włoski dokumenty są przekazywane do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w Watykanie. Jej zadanie polega na opracowaniu dokumentacji o męczeństwie. Dokument ten, zwany Positio super martyrio, został w październiku 2008 r. uroczyście przekazany Benedyktowi XVI.

W ten sposób rozpoczął się trzeci i ostatni etap procesu, w którym teologowie i kardynałowie dyskutowali nad kandydaturą na ołtarze księdza Jerzego. Po pomyślnym zakończeniu tego etapu ciało kapłana zostało wniesione do kościoła św. Stanisława Kostki, a ksiądz Jerzy stanął obok takich polskich świętych, jak Wojciech, Stanisław czy o. Maksymilian Kolbe.

1 Polskie słowo „męczennik” podkreśla męki, które trzeba ponosić za wierność Bogu. W starożytnej tradycji chrześcijańskiej osoba, która oddała życie za wiarę, była nazywana świadkiem (od łac. martyr), a śmierć z rąk prześladowców Kościoła świadectwem (martyrium).

Bibliografia:

  • E.K. Czaczkowska, T. Wiścicki, Ksiądz Jerzy Popiełuszko. Życie – śmierć – beatyfikacja, s. 349–399.
  • M. Kindziuk, Świadek prawdy. Życie i śmierć księdza Jerzego Popiełuszki, Częstochowa 2004, s. 345–357.
  • H. Misztal, Prawo kanonizacyjne według ustawodawstwa Jana Pawła II, Lublin–Sandomierz 1997, s. 36–37.

Opcje strony